Buluş Sahipleri Sözleşmesi

Madde -1
Sözleşmenin Konusu, Kuruluşu ve Taraflar
İşbu Buluş Sahipleri Sözleşmesi (“Sözleşme”), AÇIK İNOVASYON DANIŞMANLIK PAZARLAMA İNSAN KAYNAKLARI ELEKTRONİK YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ( Açıkinovasyon.com olarak anılacaktır) tarafından işletilen Açıkinovasyon.com sitesindeki hizmetler kapsamında “fikir çözümü” ve/veya “proje çözümü” sunan gerçek veya tüzel kişilerle  (“Buluş Sahibi”) Açıkinovasyon.com arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. İşbu Sözleşme Buluş Sahibi sıfatı taşımasa da Üye sıfatı taşıyan veya her nasılsa üyelere özgü hizmetlerden yararlanmak için Site’ye giriş yapan kişileri de bağlar.
Açıkinovasyon.com adresinde gösterilen işlemelerin doğru bilgi sağlayarak tamamlanması ile  “üye” sıfatı kazanılır.
İşbu Sözleşmeye taraf olmak istemeyenlerin Üyelik işlemlerine kalkışmamaları veya herhangi bir surette Üyelere özgülenmiş hizmetlerden faydalanmamaları veya bu amaçla Site’ye giriş yapmamaları önemle bildirilir. 
Açıkinovasyon.com tarafından sunulan hizmetler,  gerek Kullanıcılar ve gerekse Buluş Sahipleri bakımından bir tacir yardımcılığı niteliği taşımamaktadır. Bu kapsamda Açıkinovasyon.com’un Türk Ticaret Kanununda belirtildiği şekilde, “tellal”, “komisyoncu”, “acente”, “ticari vekil”, “mümessil” veya benzeri işveren, temsilci gibi bir sıfatı bulunmamaktadır. Açıkinovasyon.com tarafından verilen hizmet danışmanlık ve bilgi paylaşımından ibarettir. İşbu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, Taraflar arasında başkaca bir ilişkinin varlığı sonucunu doğuracak şekilde yorumlanamayacaktır.

Madde -2
Tanımlar:
Site   : Açıkinovasyon.com müşterileri, tedarikçileri, iş ortaklarını ve akademik dünyayı, yeni ürün ve hizmet üretmek, var olan ürün ve hizmeti geliştirmek, pazar tahmini yapmak, süreç iyileştirmek ve problemleri çözmek için bir araya getiren ve nihai olarak Organizasyonların  daha verimli çalışmaları ve   yüksek performans sergilemeleri için  organizasyon dışı kaynaklardan entelektüel sermaye transferi sağlayan web tabanlı bir bir inovasyon platformdur. 
Kullanıcı  : Kullanıcı Sözleşmesine taraf olarak, Siteye üye olan ve Sitede sunulan Proje ve Fikir Çözümlerinden herhangi bir surette yararlanan veya Proje/Fikir çağrısı açan  gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Buluş Sahibi: Site’ye üye olarak Proje Çözümü veya Fikir Çözümü sunan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 
Proje Çözümü : Buluş Sahibi tarafından, bir Proje Çağrısına yönelik olarak veya bağımsız şekilde,  detaylı analiz ve teknik tariflerle birlikte sunulan, aşağıda 4. Maddede belirtildiği şekilde fikri mülkiyet haklarıyla korunan,  tescilli ve/veya tescilsiz geniş içerikli her türlü buluş, tasarım, yazılım, sistem veya çözümü ifade eder.
Fikir Çözümü : Buluş Sahibi tarafından Fikir  Çağrısı Açan Kullanıcıya sunulan, aşağıda 4.  Maddede belirtilen fikri mülkiyet haklarıyla korunamayacak unsurlar da içeren fikir düzeyinde kısa ve öz çözümlerdir.
Ortak Akıl Çözümü : Buluş sahibinin, Ortak Akıl Çağrısı yapan Kullanıcıya sunduğu, herkese açık şekilde yayınlanan ve kural olarak fikri mülkiyet korumasından yararlanmayan kısa ve özçözümlerdir.
Fikir Çağrısı   : Kullanıcıların Site üzerinde Buluş Sahiplerinden Fikir Çözümü talebini ifade eder.
Proje Çağrısı  : Kullanıcılar Site üzerinde Buluş Sahiplerinden Proje Çözümü talebini ifade eder.
Ortak Akıl Çağrısı: Kullanıcıların Site üzerinde herkese açık şekilde yaptığı Ortak Akıl Çözümü talebini ifade eder.

Madde - 3
Siteye Üyelik, Erişim ve Güvenlik
Buluş Sahipleri Üyelik için sağladıkları bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederler. Üyelik için herhangi bir bedel ödenmez. Üyeler oluşturacakları hesap üzerinden Proje Çözümü veya Fikir Çözümü sunmakla Buluş Sahibi sıfatı kazanırlar.
Açıkinovasyon.com üye adı ve şifre gibi hesap bilgilerini güvenlik gerekçesiyle değiştirebilir ve bu durumda Buluş Sahibini bilgilendirir.
Buluş Sahipleri, üyelikleri çerçevesinde erişim bilgilerinin (Üye ismi, şifre v.b.) güvenliğinden, saklanmasından, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından ve izinsiz kullanılmamasından sorumludur. Buluş Sahipleri herhangi bir güvenlik problemini farketmeleri halinde durumu derhal Açıkinovasyon.com’a bildirecektir.
Buluş Sahibinin üyelik bilgileriyle Site’ye izinsiz erişimde bulunulması halinde, Açıkinovasyon.com sadece ağır kusur veya kastından sorumludur. Buluş Sahipleri, Site’nin, mevcut teknoloji çerçevesinde, üyelik bilgilerinin güvenliği açısından yeterli donanıma sahip olduğunu peşinen kabul ve beyan ederler.
Üyelik bilgileri ve üye profilleri, hiçbir şart ve koşulda, üçüncü kişiye devredilemez veya hiçbir şekilde üçüncü kişilere kullandırılamaz. Üyelik bilgilerini başkasına devreden veya kullandıranlar, Açıkinovasyon.com'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Sözleşmeyi feshetme ve Üyeliğe son verme hakkı bulunduğunu kabul ederler.
Buluş Sahipleri bu Maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmaları soncunda doğacak tüm zararlardan sorumludur.

Madde - 4
Buluş Sahiplerinin Fikri Mülkiyet Hakları
Buluş Sahipleri Site üzerindeki çağrılara çözüm göndermekle, aşağıda tanımlanan hakları, ilgili çözümün gerektirdiği ölçüde Kullanıcıya devretmeyi taahhüt ederler.
a) Proje Çözümleri üzerindeki haklar
Buluş Sahipleri tarafından sunulan Proje Çözümleri kapsamında ortaya konulan ve hukuka uygun tüm fikir, buluş, yenilik, öneri ve geliştirmeler; Türkiye’de yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Fikir ve Sanat Eseri, Yazılım, Veri-tabanı, Marka vb. fikri mülkiyet haklarından biri veya birkaçıyla korunabildiği ölçüde münhasıran Buluş Sahiplerine aittir. Açıkinovasyon.com Kullanıcılar’ın veya üçüncü kişilerin bu haklara uygun davranacakları yönünde herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz.
Açıkinovasyon.com’un Buluş Sahiplerinin bu Maddede sayılan veya başkaca fikri mülkiyet haklarının korunması hususunda, Kullanıcıların yazılı taahhüdünü sağlamak dışında her hangi bir yükümlülüğü yoktur. Bu hakların tescil edilmemiş olması sebebiyle meydana gelebilecek hak kayıplarından Açıkinovasyon.com hiçbir şart altında sorumlu değildir. 
b) Fikir ve Ortak Akıl Çözümleri üzerindeki haklar
Buluş Sahipleri, fikir veya tasarı aşamasındaki buluş, çözüm, yenilik öneri ve geliştirmelerin nitelikleri itibariyle her durumda, yukarıda sayılan fikri mülkiyet haklarıyla korunmasının Kanunen mümkün olmadığını kabul ederler. Bu  tip fikir veya tasarı aşamasındaki çözümlerin “ticari sır” ve/veya know-how kapsamında mevzuatın izin verdiği ölçüde korunabilmesi için Kullanıcılarla imzalanan Kullanıcı Sözleşmesinde gerekli hukuki düzenleme yapılmış olup, Açıkinovasyon.com’un bunun ötesinde bir taahhüdü veya yükümlülüğü yoktur.
Ortak Akıl Çözümleri herkese açık şekilde yayınlanmış Fikir Çağrıları olup, bunlarla ilgili olarak Buluş Sahipleri Kullanıcının vaad ettiği ödül dışında bir hak iddia edemeyeceklerini baştan kabul ederler.
c) Proje ve Çözüm Çağrılarının Sunulduğu İçerik Üzerindeki Haklar
Buluş sahipleri, Proje veya Fikir Çağrılarının incelemeye sunulduğu ve açıklandığı içerik kapsamında yer alan her türlü bilgi, yazı, resim, grafik, fotograf, video, ses, akış şeması, veri-tabanı ve benzeri eser niteliğindeki unsurlar üzerindeki hakların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde çağrıyı yapan Kullanıcı’ya ait olduğunu kabul ederler. Buluş Sahipleri, işbu Sözleşmenin amacının gerektirdiği ölçüler dışında bunları çoğaltamaz, yayamaz, dağıtamaz, süresiz şekilde saklayamaz, temsilde bulunamaz ve işleyemez. Buluş Sahipleri, bu çeşit eylemleri neticesinde Açıkinovasyon.com’un uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle mükelleftir.
d) Kullanıcıların önceden sahip oldukları fikri mülkiyet hakları
Buluş Sahipleri, Kullanıcıların, Fikir Çağrısında ve/veya Proje Çağrısı yapacakları ya da çağrı yapmaksızın Site’de mevcut Proje ve Fikir Çözümlerinden yararlanacakları konularda;  fikri mülkiyetle korunsun korunmasın, hali hazırda sahip oldukları bazı bilgi temelli hak ve varlıkları ve/veya AR-GE çalışmaları bulunabileceğini kabul ederler. Kullanıcılarla Buluş sahipleri arasında bu hususta uyuşmazlık doğmaması için, Kullanıcılar, fikri mülkiyet konusu olsun olmasın bu tür bilgi temelli portföylerini önceden Açıkinovasyon.com’a bildirmek suretiyle söz konusu bilgi ve/veya çözümle ilk kez Site üzerinde karşılaştıkları iddiasını önleyebilirler. Kullanıcılar böyle bir bildirimde bulunmasalar bile, söz konusu hak ve varlıklara önceden sahip olduklarını HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK) çerçevesinde ispat edebilirler. Bu durumun tespitinde Proje ve/veya Fikir Çözümünün Site’ye yüklendiği tarih esas alınır.
e) Buluş Sahiplerine Yapılacak Ödeme
Buluş Sahipleri işbu Sözleşme ile; gerek Proje ve/veya Fikir Çağrısı neticesinde gerekse çağrı yapmaksızın, Site’de sunulan çözümler kapsamındaki buluş, çözüm, yenilik, öneri ve geliştirmelerin adil ve makul bir ücret karşılığında, tamamen veya kısmen kullanılmasını kabul ederler. (Kullanıcıların, söz konusu buluş, çözüm, yenilik öneri ve geliştirme kapsamındaki bilgilere veya bu bilgiyi kullanım yetkisi veren fikri mülkiyet haklarına önceden sahip olduğunu ispatladığı veya Madde 4(d) uyarınca önceden bildirimde bulunduğu haller saklıdır.) 
Kullanıcının Buluş Sahibine ödeyeceği ücret ve devredilecek haklar taraflar arasında kararlaştırılır. Kullanıcının herhangi bir Buluş Sahibiyle müzakere isteğini Açıkinovasyon.com’a bildirmesi üzerine Buluş Sahibinin gerçek adı/unvanı ve iletişim bilgileri Kullanıcıya sağlanacak ve Buluş Sahibine bilgi verilecektir.
Ücret bir defada toplu olarak ödenebileceği gibi, süreye yayılarak irad şeklinde de ödenebilir.
Ücretin belirlenmesinde,

  1. Buluş sahibiin harcadığı çaba, emek ve masraflar
  2. Sunulan çözümün yaratıcı boyutu
  3. Sağladığı ekonomik ve sosyal fayda

arasında bir denge kurulması esastır.
Çağrı yapan Kullanıcı ile dolaylı ya da doğrudan istihdam veya başkaca hizmet ilişkisi içinde olanların ödül talep etmeleri mümkün değildir.
Ödenecek ücret ve devredilecek haklar konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda,  Buluş sahibi ve Kullanıcı tarafından belirlenecek birer hakeme ek olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Hukuku Enstitüsü tarafından belirlenecek üçüncü bir hakemin başkanlığında oluşacak üç üyeli bir Hakem Heyeti  uyuşmazlığı, HUMK’daki usul çerçevesinde  çözmekle yetkili olacaktır.

Madde -5
Buluş Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları
Buluş Sahipleri, işbu Sözleşmenin 4 ve 5. Maddelerinde öngörülen hükümlerin, karşılıklılık esası çerçevesinde, Kullanıcılarla ücret ve devredilecek haklara ilişkin olarak yapacakları, sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasını teşkil edeceğini kabul ve beyan ederler.
Site’de veya Açıkinovasyon.com internet alan adı altında yer alan ya da Buluş Sahibinin işbu Sözleşme sebebiyle erişim elde ettiği tüm bilgi, yazı, resim, grafik, fotograf, video, ses, akış şeması, veri-tabanı ve benzeri eser niteliğindeki unsurlar Açıkinovasyon.com’un yazılı izni olmadıkça işbu Sözleşmenin sağladığı haklar dışında, hiç bir şekilde çoğaltılamaz, yayılamaz, dağıtılamaz, işlenemez veya kullanılamaz; herhangi bir şekilde veri –tabanı haline getirilemez ya da veri-tabanına aktarılamaz; kişisel bilgi toplama amacıyla kullanılamaz veya saklanamaz.
Buluş Sahipleri, interaktif alanları veya Site arayüzünde mevcut teknik imkanları kullanarak herhangi bir fikrin ya da mal veya hizmetin reklamını, tanıtımını ve promosyonunu yapmayacaklarını; Kullanıcıların ve Buluş Sahiplerinin bilgilerini, spam(istenmeyen posta) gönderme veya her ne surette olursa olsun işbu Sözleşmede gösterilenler dışında başka bir amaçla kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
Buluş Sahipleri, sundukları Proje veya Fikir Çözümlerinin, hem içeriği hem de doğrudan veya dolaylı sonuçları bakımından, mevcut yasa ve düzenlemelere uygun olmasından sorumludurlar. Konusu suç oluşuran, zarar verici veya üçüncü kişilerin haklarına tecavüz teşkil eden Proje veya Fikir Çözümü sunulamaz. Buluş Sahipleri, Açıkinovasyon.com veya Kullanıcıların bu sebeple uğrayacakları her türlü doğrudan veya dolaylı tazmin edeceklerdir.
Buluş Sahipleri, içeriği ya da doğrudan veya dolaylı sonuçları bakımından mevcut yasa ve düzenlemelere uygun olmayan veya üçüncü kişilerin haklarına tecavüz teşkil edebilecek Proje ve Fikir Çağrılarına çözüm sunmamak, her hangi bir şekilde başkalarına yardım ve aracılıkta bulunmamakla yükümlüdürler. Buluş Sahipleri Site üzerinde tespit edecekleri hukuka aykırı Çözüm ve/veya Çağrıları en kısa zamanda Açıkinovasyon.com’a bildireceklerdir. 
Buluş Sahipleri, Site üzerindeki ve diğer Kullanıcı veya Buluş Sahipleriyle yapacakları yazışma ve her türlü iletişimde kişilik haklarına saldırı veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca haksız rekabet teşkil eden beyan ve ifadelerden kaçınacak, ticari teamüllerin gerektirdiği saygı ve iyi niyeti göstereceklerdir. Açıkinovasyon.com, sitenin işleyişine, sitenin genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Açıkinovasyon.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri, istediği zaman erişimden kaldırabilir; Açıkinovasyon.com, burada belirtilen kurallara aykırı davranan Buluş Sahipleriyle Sözleşmeyi feshedebileceği gibi, Buluş Sahibinin erişimini de durdurabilir.
Buluş Sahipleri, kendilerinin veya erişim bilgilerini kullanan üçüncü kişilerin Site içindeki faaliyetler neticesinde sisteme bilerek veya bilmeyerek bulaştıracakları virüs ve benzeri her türlü zararlı ve ajan yazılımın sebep olacağı zararlardan sorumludur.
Kullanıcı tarafından Buluş Sahibine sağlanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir. Kamuya mal olmuş bilgiler ve yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler bu kapsamda değildir.
Buluş Sahibi, Kullanıcı tarafından sağlanan gizli bilgiyi;
- büyük bir gizlilik içinde korumayı
- herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
- doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal Kullanıcıya iade edilir.  

Madde -6
Açıkinovasyon.com’un Hak ve Sorumlulukları
Kullanıcılar ve Buluş Sahipleri arasındaki müzekaere ve varılacak nihai anlaşma açısından Açıkinovasyon.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Açıkinovasyon.com’un Site üzerinden bilgi aktarımı dışında başkaca bir fonksiyon veya sıfatı bulunmayıp; Kullanıcıların ticari kapasitesi, ödeme gücü veya başkaca bir yeterliliği, hiçbir taahhüt ve tekeffülü bulunmamaktadır. Açıkinovasyoncom, Kullanıcının hukuka aykırı her hangi bir fiili veya işlemi neticesinde, Buluş Sahiplerinin uğrayacağı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Açıkinovasyoncom, Proje veya Fikir Çağrıları kapsamındaki bilgi ve içeriğin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan hiç bir şart altında sorumlu değildir.
Açıkinovasyon.com ; Kullanıcılar ve Buluş Sahipleri de dahil olmak üzere Site’de veya kayıtlarında yer alan her türlü içeriği kaldırma, değiştirme ve gerektiğinde sunulan hizmetlerin kapsam veya niteliğini tek taraflı olarak değiştirme veya erişime kapatmaya yetkilidir.
Açıkinovasyon.com Buluş sahipleri tarafından sağlanan Üyelik bilgilerini işbu Sözleşmenin gerektirdiği iş ve işlemler dışından kullanmayacak ve üçüncü kişilere kullandırmayacaktır.
Buluş Sahiplerinin sundukları Proje ve Fikir Çözümlerine ilişkin bilgi ve içeriğin sonradan bir kopyasını talep etmeleri halinde Açıkinovasyon.com bu talebi ancak imkanları elverdiği ölçüde yerine getirecektir.  Söz konusu bilgi ve içeriğin silinmesinden, kaybolmasından veya zarar görmesinden Açıkinovasyon.com sorumlu tutulamaz.
Buluş Sahiplerinin, iflası, ödemelerini durdurması veya konkordato ilan etmesi ya da işbu Kullanıcı Sözleşmesine aykırı davranmaları durumunda Açıkinovasyon.com her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya Site’ye erişimi durdurabilir.
Açıkinovasyon.com Siteye erişimin sürekli açık olması için gerekli makul özeni gösterecektir.  Erişimin Açıkinovasyon.com’un kontrolü dışında veya beklenmeyen haller neticesinde kesintiye uğramasından Açıkinovasyon.com sorumlu değildir.
Açıkinovasyon.com Site üzerinde kullandığı yazılım ve uygulamalardaki hataların yol açabileceği her tür zarar bakımından sadece kastından ve ağır kusurundan sorumludur.

Madde - 7
Sözleşmenin bütünlüğü
Eğer işbu Sözleşme şartlarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, işbu Sözleşmenin diğer şartları tamamen etkili olmaya devam edecek ve taraflar, kendisi geçersiz ya da uygulanamaz olmamakla beraber, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu anlaşılan hükmün etkisini mümkün olduğu kadar karşılayan yükümlülüklere uyacaklardır. 

Madde – 8
Sözleşmenin Süresi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi bir(1) yıl süreli olup, Taraflardan biri Sözleşme dönemi sona ermeden en az 15 gün önce yazılı bildirimde bulunmadıkça, her sözleşme dönemi sonunda bir(1) yıl süreyle uzamış sayılacaktır.

Madde - 9
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme
İşbu Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.  

Açıkinovasyon.com Kullanıcı Sözleşmesindeki maddelere göre hizmet vermektedir

Açıkinovasyon.com Kullanım koşullarını değiştirilmesi mümkün olup Kullanım Sözleşmesi sayfamızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

Açıkinovasyon.com web sitesinden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.